killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

Föräldrakooperativet

 

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FÖRSKOLAN KILLEVIGGE

Killevigge är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vi föräldrar tillsammans med våra anställda är en del av våra barns vardag. Som familj på Killevigge arbetar ni två till tre eftermiddagar per termin, vilket ger en unik inblick i verksamheten och en möjlighet att lära känna barnens vardagsmiljö.

Varje förälder är med i en av sju arbetsgrupper, vilka på olika sätt arbetar för en fungerande förening och verksamhet. Vilken grupp du som förälder ingår i avgörs av ditt intresse, önskemål och kunskap. Vi har en arbetsdag tillsammans varje vår och höst då vi arbetar med praktiska saker, grillar korv och umgås. Som kompensation för vår arbetsinsats har vi en reducerad barnomsorgsavgift och två helt fria månader per år.

Killevigges föräldrakooperativ har den juridiska benämningen ekonomisk förening. Föreningen är arbetsgivare och ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Som medlem har du inget juridiskt ansvar för föreningens ekonomi. Genom att välja styrelse och delta på föreningsmöten får du inflytande på verksamheten. Men, framförallt blir du medlem i en gemenskap där vi delar ett intresse för våra barns bästa.

 

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FÖRSKOLAN KILLEVIGGE

§ 1       Firma

Föreningens firma är Killevigge, ek för.

§ 2       Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.

Föreningen ska verka för en kvalitativt  och stimulerande barngruppsverksamhetr och förskolemiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

Föreningen ska främja ett aktivt friluftsliv och verka för ett ekologiskt synsätt genom praktisk utövning och i övrigt värna om vår miljö.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans föreståndare skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav Skolverket, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten, för erhållande av kommunala och statliga bidrag.

Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3       Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Närkes Kil.

§ 4       Intagning

Föreningens upptagningsområde är Närkes Kil med omnejd.

Intagning (nyinskrivning) av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen i samråd med förskolans föreståndare och övrig anställd personal.

I den mån villkoren för förskolans anslutning till kommunens barnomsorgsplan eller särskilda avtal med kommunen inte föreskriver annat, skall plats i föreningens förskola företrädesvis tilldelas barn som är bosatta inom föreningens upptagningsområde eller annars har geografisk eller liknande anknytning till föreningens förskola.

Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd.

Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande (vårdnadshavare) är eller antas till medlem i föreningen.

Har denne inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon medlemskap, faller beslutet om intagning.

För utnyttjad plats vid föreningen skall erläggas förskoleavgift i enlighet med vad som föreskrivs i § 7.

Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske minst tre (3) månader i förväg. Styrelsen äger dock rätt att förkorta i föregående mening nämnd tid. Med uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning till utträde ur föreningen och styrelsens eller föreningsstämmans beslut om uteslutning enligt § 8.

Fråga om intagning och villkoren för uppsägning av tilldelad plats får hänskjutas till föreningsstämmans avgörande.

§ 5       Medlems antagande

Till medlem antas föräldrar till barn som enligt styrelsens beslut om intagning tilldelats plats i föreningens förskola om sökanden kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Varje vårdnadshavare skall vara medlem.

Ansökan om inträde skall ske skriftligen och prövas av styrelsen.

§ 6       Medlems åligganden

Medlem är skyldig att bidra med eget arbete i den omfattning föreningsstämman beslutat.

Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur arbetsinsatsen skall fullgöras. Därvid skall föreståndarens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.

Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7       Insats

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 1% av basbeloppet (1991: 32,200;-).

Insatsen erlägges inom två (2) veckor efter att medlemskap beviljats.

Insats återbetalas i enlighet med vad som föreskrivits i 4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Årsavgift

Föreningsstämman får besluta att medlem skall erlägga årsavgift. Denna får uppgå till högst 500 kr.

Förskoleavgift

För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga förskoleavgift. Förskoleavgift uttages enligt Örebro Kommuns förskoletaxor.

Förskoleavgiften skall erläggas månadsvis i förskott.

§ 8       Uppsägning och uteslutning

Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

Förlust av rösträtt mm

Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter när denne inte längre har barn med plats i föreningens barnomsorg. Detta sker i regel när uppsägningstiden för tilldelad plats är till ända. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden.

§ 9       Medlems avgång

Utom i fall som avses i 7 kap 15 § tredje stycket (vissa stadgeändringar) och 12 kap 4 § andra stycket (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast tre (3) månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 10     Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter.  Två (2) suppleanter skall utses.

Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles på följande räkenskapsår.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

Styrelseledamöter utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles efter två (2) påföljande räkenskapsår på så sätt att hälften av styrelseledamöterna står i tur att avgå vid varje ordinarie föreningsstämma.

Suppleant utses för tiden till dess ordinare föreningsstämma hålles påföljande räkenskapsår. 

Föreningsstämman godkänner denna motion för andra året, vilket leder till en förändring i föreningens stadgar. 

§ 11     Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet.

§ 12     Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 13     Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 14     Årsredovisning

Styrelsen skall senast den 30 april till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 15     Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman

 2. justering av röstlängd

 3. val av justeringsmän

 4. frågan om stämmans blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 5. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande

 6. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

 7. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

 9. budget

 10. årsavgifter

 11. barnomsorgsavgifter

 12. val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter

 13. val av revisorer jämte revisorssuppleanter

 14. eventuella övriga frågor

Ärenden, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 8 andra stycket.

§ 16     Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§ 17     Kallelse till stämma

Kallelse till stämma sker skriftligen samt genom anslag på föreningens anslagstavla.

Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Då kallelse utgått till föreningens stämma skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.

Övriga meddelanden

Övriga meddelanden till medlemmarna skall anslås på föreningens anslagstavla.

§ 18     Motion om ändring i stadgarna angående överlämning av årsredovisningen

Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar. Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse. Föreningsstämman godkänner denna motion för andra året, vilket leder till en förändring i föreningens stadgar. 

§ 19     Motion om ändring i stadgarna angående förskoleavgift

Förskoleavgift bestäms av årsmötet och gäller till nästa ordinarie årsstämma. Föreningsstämman godkänner denna motion och denna fråga skall beslutas om vid nästkommande årsmöte för att leda till en förändring i föreningens stadgar.

§ 20     Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under räkenskapsåret erlagda arbetsinsats.

§ 21     Upplösning

Vid föreningens upplösning skall de av föreningens tillgångar, som motsvarar de kommunala startbidragen och innevarande års ej förbrukade driftsbidrag, tillfalla Örebro kommun. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser. De resterande behållna tillgångarna delas till föreningar med aktiv barn- och ungdomsverksamhet inom förskolans upptagningsområde.

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.

§ 22     Ändring av stadgar

För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.